تصویب آیین نامه مسیر رشد معلمی به زودی


وزیر آموزش و پرورش گفت: آیین نامه مسیر رشد معلمی به زودی تصویب خواهد شد که موجب می شود معلمان به طور مستمر شایستگی های خود را ارائه دهند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4052072/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C

  وقت را تلف نکن! هشت واقعیت تا زمانی که به چوب خود برسید