تعیین امتیاز رتبه‌بندی برای ۵۷۰۹ دانشجومعلمی که به کلاس درس رفتند

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانشجو‌معلمانی که امسال در جبران کمبود معلم مشارکت کردند، امتیاز تشویقی خود را از مدیر کل دریافت کنند، این امتیاز در رتبه‌بندی آنها تاثیر دارد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4172278/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B7%DB%B0%DB%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF