تعیین سن ۲۲ سال برای ورود داوطلبان به آموزش و پرورش

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش موظف است، منابع مورد نیاز خود را برای مشاغل آموزشی و تربیتی از مسیر آزمون سراسری و بر اساس قانون متعهدان به خدمت در آموزش و پرورش جذب کند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3926785/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86-%DB%B2%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4