تفاهم آموزش و پرورش و وزارت اقتصاد برای تربیت اقتصادی حرفه‌ای


تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع تربیت اقتصادی حرفه‌ای به امضای وزیران آموزش‌وپرورش و اقتصاد رسید.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3982573/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C