تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای پیشرفت کشور ضروری است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش،

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به منظور تربیت سرمایه انسانی و نیروی کار مولد برای پیشرفت کشور ضروری است و همه دستگاه‌ها در این زمینه باید با آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4103699/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  جشن تکلیف دختران دانش آموز در تهران