تقویت دانشگاه فرهنگیان با شرکت ۶۰۰ هزار نفر در کنکور اختصاصی این دانشگاه


به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، برگزاری امتحانات نهایی سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به‌صورت هماهنگ کشوری، سبب ارتقاء جایگاه معلم، کتاب درسی و آموزش خواهد بود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4228761/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

  ***/ رونمایی از مجموعه شعر کودک و نوجوان