ثبت و اصلاح سفارش کتاب‌های درسی میان پایه برای جاماندگان

ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان میان پایه و ویرایش سفارش دانش آموزان از فردا ۲۵ مرداد در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی امکان پذیر است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3946766/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86