جدیدترین نوآوری‌های حوزه تعلیم و تربیت در رویداد چهارسوق معرفی می‌شود


پانزدهمین رویداد بین‌المللی چهارسوق، فردا (۲۷ مرداد) در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی تهران برگزار می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3948456/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3948456/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF