جزئیات افزایش ظرفیت آزمون دستیاری تخصصی اعلام شد

فرصت انتخاب رشته آزمون دستیاری از صبح روز یکشنبه ۱۱ تیر ماه آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۷ تیر ماه ادامه دارد. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041609835/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AFجدول افزایش ظرفیت رشته‌های پنجاهین دوره آزمون دستیاری تخصصی به شرح زیر است:

تغییرات ظرفیت پذیرش پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی
ردیف رشته ظرفیت دوره ۴۹ ظرفیت دوره ۵۰ تغییر ظرفیت
۱ پزشکی اجتماعی ۳۶ ۳۳ ۳-
۲ ارولوژی ۸۱ ۸۲
۳ پزشکی ورزشی ۱۷ ۱۹ ۲+
۴ پاتولوژی ۱۲۹ ۱۳۱ ۲+
۵ پزشکی قانونی ۲۸ ۳۰ ۲+
۶ پزشکی هسته‌ای ۱۷ ۲۰ ۳+
۷ چشم ۹۲ ۹۷ ۵+
۸ رادیوانکولوژی ۳۳ ۳۸ ۵+
۹ پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی ۵۱ ۵۶ ۵+
۱۰ جراحی قفسه صدری ۰ ۵ ۵+
۱۱ گوش و حلق و بینی ۸۰ ۸۶ ۶+
۱۲ جراحی قلب و عروق ۰ ۶ ۶+
۱۳ نورولوژی ۱۲۲ ۱۳۰ ۸+
۱۴ پوست ۶۲ ۷۰ ۸+
۱۵ بیهوشی ۳۹۰ ۳۹۸ ۸+
۱۶ جراحی مغز و اعصاب ۸۵ ۹۴ ۹+
۱۷ ارتوپدی ۱۶۱ ۱۷۰ ۹+
۱۸ طب اورژانس ۳۷۹ ۳۹۵ ۱۶+
۱۹ عفونی ۱۵۱ ۱۶۸ ۱۷+
۲۰ زنان ۳۲۶ ۳۴۴ ۱۸+
۲۱ داخلی ۵۷۹ ۵۹۸ ۱۹+
۲۲ جراحی عمومی ۲۷۸ ۲۹۸ ۲۰+
۲۳ رادیولوژی ۲۴۱ ۲۶۱ ۲۰+
۲۴ روان‌پزشکی ۱۹۷ ۲۲۱ ۲۴+
۲۵ قلب ۲۵۳ ۲۷۸ ۲۵+
۲۶ اطفال ۴۹۸ ۵۴۸ ۵۰+
مجموع پذیرش ۴۳۱۳ ۴۶۰۵ ۲۹۲+

رشته‌ جراحی توراکس (قفسه صدری) در دوره گذشته، پذیرش نداشت و در آزمون سال جاری، یک دوره تخصصی ۵ ساله برای این رشته لحاظ شده است. برمبنای موضوع موضوع ۱۶ مصوب در نود و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تصویب برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی قفسه صدری با طول دوره ۵ ساله، متشکل از ۲ سال براساس برنامه آموزشی جراحی عمومی و ۳ سال باقیمانده بر اساس برنامه آموزشی جراحی قفسه است.

  اعلام زمان ثبت‌نام دانشجویان جدید در مراکز علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی

ظرفیت پذیرش رشته «پزشکی اجتماعی» در آزمون دوره پنجاهم نسبت به آزمون چهلو  نهم با کاهش ظرفیت ۳ نفری، معادل ۳۳ نفر شده است. ظرفیت رشته‌های «ارولوژی»، «طب‌کار»، «پزشکی ورزشی»، «پاتولوژی» و «پزشکی قانونی» در آزمون دوره پنجاهم به ترتیب ۸۲، ۲۹، ۱۹، ۱۳۱ و ۳۰ نفر اعلام شده است که سهم افزایش رشته ارولوژی، یک نفر و مابقی این رشته‌ها ۲ نفر است.

جدول ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی بیانگر این است، ظرفیت رشته «پزشکی هسته‌ای» در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳ نفر افزایش یافته و معادل ۲۰ نفر است. ظرفیت رشته‌های «چشم»، «رادیوانکولوژی»، «پزشکی فیزیکی و توانبخشی»، «جراحی قفسه صدری»، «گوش و حلق و بینی» به ترتیب ۹۷، ۳۸، ۵۶، ۵، ۸۶ نفر لحاظ شده است که افزایش ظرفیت رشته گوش و حلق و بینی ۶ نفر و مابقی این رشته‌ها ۵ نفر است.

ظرفیت پذیرش پنجاهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی نسبت به دوره چهل و نهم افزایش یافته و به ۴ هزار و ۶۰۵ نفر رسیده است. این در حالی است که ظرفیت رشته «پزشکی اجتماعی» کاهش یافته است.

در واقع برای رشته‌های جراحی قلب و جراحی توراکس (قفسه صدری) در مقطع تخصصی یک دوره ۵ ساله طراحی شده است که افراد متقاضی می‌توانند آن را انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا، ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری تخصصی در دوره چهل و نهم، معادل ۴ هزار و ۳۱۳ نفر بود که با افزایش ۲۹۲ نفری به مرز ۴ هزار و ۶۰۵ نفر رسیده است.

همچنین پذیرش ظرفیت رشته «جراحی قبلی و عروق» ۶ نفر اعلام شده است و این در حالی است که این رشته تخصصی در سال گذشته پذیرشی در این رشته وجود نداشت. طول برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی قلب و عروق ۵ ساله شد. این دوره آموزشی متشکل از ۲ سال براساس برنامه آموزشی جراحی عمومی و ۳ سال باقیمانده نیز براساس برنامه آموزشی جراحی قلب است. این تصمیم نیز در در نود و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی گرفته شده است. 

  تمدید چهارمین پویشِ کودکانِ سایبری تا پایان هفته

ظرفیت رشته‌های «جراحی قلب و عروق»، «نورولوژی»، «پوست»، «بی‌هوشی»، «جراحی مغز و اعصاب»، «ارتوپدی» و «طب اورژانس» به ترتیب ۶، ۱۳۰، ۷۰، ۳۹۸، ۹۴، ۱۷۰ و ۳۹۸ نفر لحاظ شده است. دو رشته طب اورژانس و بی‌هوشی دارای شرایط خاص هستند، داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و طرح خود را به پایان نرسانده‌اند، می‌توانند نسبت به انتخاب این ۲ رشته تخصصی اقدام کنند. 

بررسی ها نشان داده که بیشترین ظرفیت پذیرش متعلق به رشته «داخلی» است که ۵۹۸ نفر در این رشته تخصصی پذیرفته می‌شوند و همچنین رشته «جراحی قفسه صدری» با ظرفیت پذیرش ۵ نفر، کمترین میزان ظرفیت را از آن خود کرده است.

ظرفیت رشته‌های «عفونی»، «زنان»، «داخلی» به ترتیب ۱۶۸، ۳۴۴ و ۵۹۸ نفر است که این رشته‌های در دوره پنجاهم نسبت به دوره گذشته به ترتیب ۱۷، ۱۸ و ۱۹ نفر افزایش ظرفیت دارند. 

همچنین ظرفیت رشته‌های «جراحی عمومی»، «رادیولوژی»، «راون‌پزشکی»، «قلب» و «اطفال» نیز به ترتیب ۲۹۸، ۲۶۱، ۲۲۱، ۲۷۸ و ۵۴۸ نفر است.