جشن تکلیف دختران دانش آموز در تهران


دخترانی که در این مراسم، قدردانی از معلمانشان را هم فراموش نکردند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4221947/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

  دستور رئیس قوه قضاییه برای شناسایی و تعقیب عوامل لو رفتن سوالات آزمون وکالت