جشن «شکوفه‌ها» و «جوانه‌ها» امروز برگزار می‌شود‌


جشن شکوفه‌ها برای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور) برگزار می‌شود و سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ نیز به‌ طور رسمی و با انرژی و نشاط از شنبه (اول مهر) برای تمام دانش‌آموزان کشور آغاز خواهد شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3982435/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%E2%80%8Cمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3982435/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%E2%80%8C