حداقل ۱۵ درصد اعتبارات دانشگاه‌ها برای امور پژوهشی تخصیص پیدا می‌کند

طبق این مصوبه، با هدف ارتقای بهره وری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی و رشد تولیدات محصولات با فناوری بالا:

تبصره- بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌ها از سوی سازمان باید به گونه ای تنظیم شود که حداقل ۱۵ درصد اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل ۵ درصد اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الف و ب ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402080201750/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختصاص می یابد، براساس شاخص های هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاهها و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با شاخص‌های یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می‌باشد. ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.

ب- در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق به‌عنوان مصادیق جزء (۲) بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان محسوب می‌شود.

  ادعای پذیرش داوطلبان مردودی کنکور تکذیب می‌شود/حق پیگیری‌های حقوقی در این باره محفوظ است

با تصویب مجلس، باید اعتبارات سالانه دانشگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل ۱۵ درصد اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل ۵ درصد اعتبارات برای امور فرهنگی باشد.