خبریکاتور (۱۴۰۲/۷/۱۷)


در این بخش مروری داریم بر کاریکاتور‌های ایران و جهان در روز‌های اخیر. آثاری که هنرمندان با ملیت‌های گوناگون خلق کرده اند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4010226/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B7%DB%B1%DB%B7منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4010226/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B7%DB%B1%DB%B7