خدمات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به ۱۰۵ هزار دانش آموز


سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به حدود ۱۰۵ هزار دانش آموز در شش گروه معلولیت خدمات ارائه می دهد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3992212/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3992212/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2