دانشجویان مستعد معلمی در دانشگاه‌ها شناسایی و بورسیه می‌شوند

وزیر آموزش و پرورش گفت: با همکاری دانشگاه‌ها، دانشجویانی را که مستعد معلمی هستند در دانشگاه‌ها شناسایی می‌کنیم و این افراد در سال‌های پایانی، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند وحقوق و مزایا دریافت می‌کنند

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3911934/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

صحرایی: