دانش آموزان در اردوها ، زندگی کردن را آموزش ببینند

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از واریز سرانه اردوی دانش آموزی مدارس ۱۱ استان خبر داد و گفت: دانش آموزان در اردوها باید زندگی کردن را آموزش ببینند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3943456/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3943456/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF