درخواست آلمان از چین؛ ترغیب روسیه به توقف جنگ در اوکراین


تهران- ایرنا- «آنالنا بائربوک» وزیر امور خارجه آلمان که به پکن سفر کرده، از چین خواست تا روسیه را به توقف جنگ در اوکراین ترغیب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082278/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85082278/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86