دریافت شهریه در مدارس دولتی غیرقانونی و حرام است


زاهدی دریافت وجه برای ارائه برنامه‌های معمول آموزش و پرورش را خلاف قانون اساسی و خلاف شرع اعلام کرد و گفت: این کار باعث می‌شود پول حرام وارد مدارس شود و تأثیرات بدی بگذارد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3895310/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3895310/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA