دریافت شهریه مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی تنها براساس کیفیت آموزشی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش از دریافت شهریه مدارس و مراکز آموزش غیر دولتی فقط بر اساس کیفیت آموزش خبرداد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4212596/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C

  تمهیدات جذب رتبه‌های برتر آزمون دانشنامه پزشکی در هیات‌علمی