در رویکرد جدید کانون ها باید به دنبال مخاطب بروند


مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: رویکرد جدید کانون‌ها از تصدی گری به سمت تولی گری سوق پیدا کرده است به این معنا که کانون‌ها همانند مدرسه و مسجد در تمام نقاطی که کودکان هستند حضور داشته باشند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074727/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074727/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF