دست یابی به چشم انداز‌های سندتحول بنیادین با توانمند سازی مدارس


وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های کشورگفت: پیام این گردهمایی، توانمند سازی و پویایی مدارس برای رسیدن به چشم انداز‌های سندتحول بنیادین است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4022075/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4022075/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3