دوراندیش: رشته راهبری جرثقیل در هنرستان‌های کاردانش راه اندازی می‌شود

رشته راهبری جرثقیل با توجه به نیاز صنایع پتروشیمی، فولاد، بنادر، سکو‌ها، انبار و کارگاه‌ها و با تصویب برنامه درسی در کمیته کاردانش شورای عالی آموزش‌و‌پرورش در شاخه کاردانش راه‌اندازی و اجرا می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3900985/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF