دولت سیزدهم با تامین اعتبار دوبرابری «رتبه‌بندی» را اجرا کرد

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، رتبه‌بندی را نقطه امیدی برای معلمان کشور دانست و گفت: دولت سیزدهم با تامین اعتبار دو برابری و رشد صد درصدی توانست آن را اجرا کند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4157729/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ شروع اخراج کارکنان توئیتر