راهکار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برای اجرای سند تحول


رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: اجرا نشدن کامل سند تحول بنیادین در مدارس، به علت نبود راهنمای جامع و شفاف است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4022688/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4022688/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84