راه اندازی موکب‌های دانش آموزی در مسیر پیاده روی اربعین

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: کاروان‌های دانش آموزی در ایام اربعین راه اندازی خواهد شد و اردوگاه‌ها و مدارس به عنوان پایگاه‌های اسکان زائران پیاده روی اربعین در نظر گرفته می‌شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3922502/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86