راه اندازی ۵۲ مدرسه ویژه دانش آموزان استثنایی در کشور

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: بر اساس مطالعات آمایشی حدود ۲۰۰ مدرسه مکان یابی شد و حدود ۸۵ مدرسه مشتمل بر ۵۷ هزار متر مربع فضای آموزشی راه اندازی شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4129320/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B5%DB%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4129320/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B5%DB%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1