رایگان شدن مدارس سمپاد برای دانش آموزان برخی دهک ها


رئیس سازمان ملی پرورشی استعداد‌های درخشان گفت: رئیس جمهور، هیئت دولت و وزیر آموزش و پرورش قول داده اند، دانش آموزانی که مربوط به دهک‌های یک، دو، سه و چهار هستند، از پرداخت هزینه‌های تحصیلی سمپاد معاف باشند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4058560/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7

  دمپر هوا و موارد کاربرد آن چیست؟