رتبه اول جهانی طراحی معماری آینده غذا برای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4206619/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3

  توضیح وزارت کشور پیرامون دانشگاه ها و اتفاقات اخیر