رسانه‌ها در تمدن سازی، یاریگر نظام تعلیم و تربیت باشند

وزیر آموزش و پرورش گفت: ظرفیت رسانه ملی در گفتمان سازی برنامه تحول نظام تعلیم و تربیت نقش مهمی است و باید رسانه‌ها در وظیفه تمدن سازی آموزش و پرورش یاریگر نظام تعلیم و تربیت باشند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3878992/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF