روز بدون کیف خلاق‌ترین روز برای معلمان است


معاون آموزش ابتدایی گفت: در روز بدون کیف معلم می‌تواند طراحی آموزشی درستی داشته باشد تا دانش آموز زندگی کردن را بیاموزد و در او شایستگی‌های پایه ایجاد شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4061457/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4061457/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA