زمان ثبت نام و انتقال معلمان به مقصد کلانشهرها تمدید شد


معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از تمدید زمان ثبت نام و انتقال معلمان به مقصد کلانشهرها خبر داد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3897091/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3897091/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF