سامانه ثبت نام کتب درسی دانش آموزان همچنان فعال است

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در خصوص خبر منتشر شده با موضوع «نحوه انصراف دانش آموزان در سامانه ثبت سفارش کتاب‎های درسی» در تکذیبیه‌ای اعلام کرده، خبر مذکور مورد تایید این سازمان نیست.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3959167/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA