صحرایی: برای تحقق خواسته‌های معلمان عزیز از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم


وزیر آموزش و پرورش گفت: رئیس جمهورمردمی اهمیت به دستگاه تعلیم و تربیت را نه با حرف، بلکه بار‌ها و بار‌ها با عمل خودنشان داده اند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3980755/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85