صحرایی: خیّران در اجرای طرح هنرستان‌های جوار صنعت کمک کنند

وزیر آموزش و پرورش گفت: اجرای طرح خوب هنرستان‌های جوار صنعت را لازم می‌دانیم و خیّران مدرسه ساز در ساخت این هنرستان‌ها به کمک آموزش و پرورش بیایند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3940235/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D9%91%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF