صحرایی: شهدای هسته‌ای با شهادتشان تبدیل به مکتب و آرمان شدند

وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت: شهید رضائی نژاد و شهدای هسته‌ای ما همچون سردار شهید سلیمانی باشهادتشان تبدیل به مکتب و آرمان شدند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3927434/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

  انتقاد نخست وزیر ژاپن از رزمایش‌های چین/ در هیچ جنگی شرکت نمی‌کنیم