صحرایی: شهدا روشنایی بخش و مهم‌ترین الگو برای هویت بخشی دینی و ملی هستند


وزیر آموزش و پرورش گفت: در مسیر حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی و ایران قوی، شهدا روشنایی بخش و مهم‌ترین الگو برای هویت بخشی دینی و ملی هستند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3938415/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

  جزئیات انتخاب واحد دانشگاه آزاد در سال تحصیلی جدید اعلام شد