صحرایی: صندوق ذخیره فرهنگیان باید در خدمت معیشت و منزلت معلمان باشد‌


وزیر آموزش و پرروش گفت: صندوق ذخیره متعلق به معلمان است و معلمان هم توقع دارند که صندوق در خدمت معیشت، رفاه و منزلت آن‌ها قرار بگیرد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3936608/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%E2%80%8Cمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3936608/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%E2%80%8C