صحرایی: فرهنگِ بسیجی راه نجات کشور


وزیر آموزش وپرورش گفت: فرهنگِ بسیجی، کشور را نجات می‌دهد، دانش آموزان بسیجی باید در یک دست قرآن و در دست دیگر سلاحِ خدمت داشته باشند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074725/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%90-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074725/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%90-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1