ضرورت دقت در تالیف کتاب‌های درسی و توجه به دانش‌آموزان نخبه روستایی‌

آیت الله مکارم شیرازی:

آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار وزیر آموزش و پرورش گفت: معلمی عبادت است قدر این عبادت را بدانید.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4090627/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C

  پذیرش دانشجو در ۴ رشته حکمرانی/ اعلام شرایط ثبت نام متقاضیان