ضرورت وجود ارتباط مناسب بین آموزش و پرورش و رسانه


سخنگوی آموزش و پرورش در یک نشست خبری، با اشاره به ضرورت وجود ارتباط مناسب بین آموزش و پرورش و رسانه تصریح کرد: باید بین رسانه و آموزش و پرورش ارتباط منظم، هدفمند، مستقیم و صادقانه وجود داشته باشد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4050655/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4050655/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87