طرح ملی ارزشیابی دستاوردهای یادگیری دانش‌‌آموزان متوسطه اول اجرا می‌شود

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش؛

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح جدید ارزشیابی دستاوردهای یادگیری دانش‌‌آموزان متوسطه اول در دهه فجر امسال خبر داد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4126495/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

  شرکت در انتخابات مصداق یک عمل خیر است