طرح کاشت نهال سفیران سبز کانون


آئین کاشت نهال با حضور کودکان و نوجوانان با نیاز‌های ویژه، در تهران برگزار شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4082843/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4082843/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86