فدراسیون دانش آموزی آینده ورزش کشور است


وزیر آموزش و پرورش گفت: برای هماهنگی فدراسیون دانش‌آموزی و سایر فدراسیون‌ها به منظور کشف استعداد‌ها و تبدیل کردن آن‌ها به قهرمانان آینده آمادگی کامل داریم.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4024457/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4024457/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA