فراخوان تولید آثار مدیحه‌سرایی به زبان‌های مختلف منتشر شد


مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از گروه‌های همسرایی و همخوانی کشور دعوت کرده است تا آثار فاخری را در موضوعات مشخص با ضوابط معین و با زبان‌های مختلف برای اجرا در صحن مسابقات بین‌المللی قرآن تهیه و تولید کنند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4011723/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4011723/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF