فراخوان ثبت‌نام نشست‌های تخصصی «۴۰-۲۰» منتشر شد


فراخوان نام‌نویسی در نشست‌های تخصصی «۴۰-۲۰» چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منتشر شد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4002553/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4002553/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF