فراخوان ملی آموزش در پزشکی قانونی

فراخوان ملی آموزش در پزشکی قانونی با اولویت‌های زیر برگزار می‌شود:

– عوامل موثر بر ماندگاری و نگهداشت اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته پزشکی قانونی

– موارد شایع خطاهای پزشکی و راهکارهای آموزشی مناسب برای پیشگیری از آنها

به گزارش ایسنا، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، فراخوان ملی آموزش در پزشکی قانونی: چالش‌ها، راهکارها و کاربرد فناوری‌های نوین آموزشی به منظور همفکری و همکاری سازنده میان مراکز علمی پژوهشی کشور و در راستای پیشبرد اهداف و ماموریت‌های آموزشی و تحقیقاتی در حوزه پزشکی قانونی برگزار می‌شود.

– آسیب شناسی آموزشی پزشکی قانونی و ارائه راهکارهای عملیاتی

– ارزشیابی و بررسی اثربخشی آموزش‌ها در پزشکی قانونی

– بازنگری کوریکولوم تخصصی پزشکی قانونی با رویکرد برنامه درسی مبتنی بر توانمندی

– طراحی الگوی تثبیت جایگاه پزشکی قانونی در نظام ادغام یافته آموزش و سلامت

– مطالعه تطبیقی الگوهای جهانی شامل ساختارها، استانداردها و آموزش‏ها در دنیا در رشته پزشکی قانونی

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات پزشکی قانونی فراخوان ملی «آموزش در پزشکی قانونی: چالش‌ها، راهکارها و کاربرد فناوری‌های نوین آموزشی» را برگزار می‌کند.

– شناسایی، ارزیابی سریع و اولویت بندی تکنولوژی‌های نوین آموزشی موثر در ارتقای کیفیت آموزش پزشکی قانونی

متقاضیان/ پژوهشگران می‌توانند طرح‌های خود را تا ۲۰ مهر ۱۴۰۲ در کمیته گرنت ویژه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به آدرس بارگذاری کنند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070100434/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

– چالش‌های اخلاقی، فقهی و حقوقی در آموزش پزشکی قانونی و ارائه راهکار

– نیازسنجی آموزشی در پزشکی قانونی

  خرید تکی و عمده دریچه بازدید دسترسی- تنظیم تهویه یسنا تولید کننده دریچه های تنظیم هوا