فرصت ارسال آثار به جشنواره «بهیندخت» تا ۳۱ مرداد

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان از برگزاری جشنواره «بهیندخت» ویژه دختران دانش‌آموز و دانشجو معلم خبر داد و گفت : آخرین فرصت ارسال آثار به این جشنواره تا ۳۱ مرداد است.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3902561/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF