فرصت انتخاب رشته آزمون دستیاری تمدید شد

به گزارش ایسنا، فرصت مجدد انتخاب رشته پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی از ساعت ۸ صبح چهارشنبه، ۲۸ تیر آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر ماه ادامه دارد. 

پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی، روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در ۲۵ رشته تخصصی برگزار شد. بیش از ۱۳ هزار نفر، متقاضی شرکت در این دوره از آزمون دستیاری تخصصی بودند که از این تعداد، حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در جلسه آزمون حضور داشتند. 

داوطلبانی که دوره پزشکی عمومی خود را با سهمیه بومی مناطق محروم پذیرفته شده‌اند و بر اساس قوانین مندرج بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مجاز به شرکت و انتخاب رشته محل شده‌اند، مجاز به انتخاب رشته در هریک از سهمیه‌های اعمالی (آزاد یا قانون برقراری عدالت آموزشی) هستند.

بنابراین، مشمولین ضوابط استعداد درخشان صرفاً در رشته‌های مورد نیاز دانشگاه محل انجام خدمت امکان شرکت در آزمون و ادامه تحصیل را داشته و در صورت عدم نیاز دانشگاه محل خدمت، ادامه تحصیل ایشان فاقد محمل قانونی است. همچنین در صورت ادامه تحصیل در چارچوب ضوابط ابلاغی، اعم از ادامه تحصیل با بهره‌مندی از سهمیه آزاد و یا قانون برقراری عدالت آموزشی، مکلف هستند پس از فراغت از تحصیل، تعهدات در دو مقطع را در محل اعلامی دانشگاه محل تعهد مقطع اولیه به اتمام رسانند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042616579/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AFبا لحاظ ماده ۳ قانون «اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی» مصوب ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۱، پذیرفته‌شدگان سهمیه این قانون که حائز شرایط آیین‌نامه‌های استعدادهای درخشان مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، صرفاً در همان سال فارغ‌التحصیلی مجاز هستند در آزمون‌های دستیاری تخصصی در رشته مورد نیاز دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی محل تعهد شرکت کنند و در صورت قبولی، مجموع تعهدات دو مقطع را پس از فارغ‌التحصیلی در محل تعهد به صورت آموزشی یا درمانی سپری کنند.

  طرح کاشت نهال سفیران سبز کانون

فرصت انتخاب رشته محل آزمون دستیاری برای دومین بار تمدید شد.

فرصت اولیه انتخاب رشته آزمون دستیاری از صبح یکشنبه، ۱۱ تیر ماه آغاز شد و تا ساعت ۲۴ شنبه، هفدهم تیر ماه ادامه داشت. پس از اتمام فرصت انتخاب رشته، فرصت مجدد و ویرایش انتخاب رشته‌محل پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه آغاز شد و تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ادامه داشت.