فرصت های نمایشگاه نانو برای دانش آموزان


رئیس باشگاه نانو اعلام کرد: ۴۰ اثر دانش آموزی در حوزه نانو در نمایشگاه فن آوری نانو ارائه و معرفی می‌شوند.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4045819/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4045819/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86