فیلیپین به چین اطمینان داد؛ پایگاه‌های آمریکایی برای حمله نیست


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری فیلیپین امروز دوشنبه به چین اطمینان داد پایگاه های نظامی که در اختیار آمریکا در این کشور گذاشته شده است برای هیچگونه عملیات جنگی استفاده نخواهد شد و این توافق با واشنگتن تنها برای تقویت امور دفاعی این کشور طراحی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079048/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85079048/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
  کلاس‌های درس دانشگاه تهران از ساعت ۱۵ دایر نیست